علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
تولید محتوا
تراشه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکمت رضوی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکمت رضوی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تولید محتوا
تراشه
تولید محتوا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول کانال تلگرام
کاریابی توانگران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیر سایت
سازگار ارقام شرق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تایپیست سریع
روزنامه خراسانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کمک حسابدار
کلینیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات