در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Edius را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Edius را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Edius را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Edius را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Edius را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب