فواد وردی لک

فواد وردی لک

محیط زیست

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
مدارک و گواهی‌نامه ها
Hse
شرکت گاز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات