در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا HSE Management Systems را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HSE Management Systems را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند HSE Management Systems را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند HSE Management Systems را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند HSE Management Systems را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب