شهربانو میرزاخانی

شهربانو میرزاخانی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
همکار محقق
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
همکار محقق
دانشگاه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات