در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب