سپیده یادگاریان

سپیده یادگاریان

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۴ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
شیمیست کنترل کیفیت
سامی ساز و بیژن شیم و آبسان و آریانا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد شیمی آلی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
شیمیست کنترل کیفیت
سامی ساز و بیژن شیم و آبسان و آریانا
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات