محمدرضا بازخانه

محمدرضا بازخانه

مهندس جوش

۲۳ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کنترل کیفیت جوش
صنعت سازه ثمین
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
-
دیپلم جوشکاری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
بازرسی جوش به روش مایعات نافذ
ایمن جوش پویان
62590012
۱۳۹۵ - ۱۴۰۱
بازرسی فنی جوش به روش چشمی
ایمن جوش پویان
52173016
۱۳۹۵
بازرسی فنی پیچ ومهره
تدبیر صنعت رویش پارس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۹
بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی
ایمن جوش پویان
4187001
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کنترل کیفیت جوش
صنعت سازه ثمین
مشارکت با نصب نیرو
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
بازرس جوش
جوش پژوهش بتن پویش
کارمند اداری ،کمک حسابدار،
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
بازرس جوش
پارس سامان طوس
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
بازرسی فنی پیج و مهره
درجه کارشناسی جوشکاری از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی
درجه کارشناسی جوشکاری از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی
درجه کاردانی جوشکاری از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
بازرسی جوش به روش چشمی
درجه کاردانی جوشکاری از مرکز آموزش علمی کاربردی تصمیم یار توس
توضیحات