مجتبی نقابی

مجتبی نقابی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۳ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
سرپرست فروش
میهن
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست فروش
میهن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
سرپرست فروش
به پخش
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
اپراتور نیروگاه
کارخانه قند جوین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
اپراتور ماشینکاری
جمکو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات