سجاد قلیزاده

سجاد قلیزاده

نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی و گازرسانی شبکه ای

۰ارتباط ۳مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
نظارت و اجرای کامل پروژه گازرسانی
شرکت آذرزه آب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی معماری
مرکز آموزش علمی کاربردی اهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
نظارت و اجرای کامل پروژه گازرسانی
شرکت آذرزه آب
پروژه گازرسانی به روستاهای هریس و خواجه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول اجرای فاز۲ پروژه گازرسانی
شرکت آذرزه آب
پروژه گازرسانی به ۲۴ روستای میانه؛بخش ترک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول اجرایی پروژه های ساختمانی
شرکت آذرزه آب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول اجرایی پروژه
شرکت آذرزه آب
پروژه گازرسانی به ۱۴روستای ترکمنچای
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات