مهدی استادزاده

مهدی استادزاده

کارشناسی تربیت بدنی بدنی

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | بوشهر
مشاور
مشاور املاک
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی تربیت بدنی بدنی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور
مشاور املاک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات