دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

Payame Noor University of Bushehr

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از بوشهر، 9 درصد از هرمزگان، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از فارس، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از تهران، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
بیش از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی تربیت بدنی بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %