در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا آموزش رانندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آموزش رانندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
کاربران منتخب