در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا آموزش رانندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آموزش رانندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب