در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا آموزش رانندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که آموزش رانندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند آموزش رانندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب