ایوب شاه حسینی

ایوب شاه حسینی

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

۰ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد توسعه روستایی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات