در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا 3D GIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 3D GIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D GIS را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D GIS را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D GIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب