بهاره عبدالملکی

بهاره عبدالملکی

کارشناسی گرافیک

۰ارتباط ۲مهارت
همدان | همدان
بازاریاب تلفنی
انتشارات فانوس
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی همدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی همدان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
بازاریاب تلفنی
انتشارات فانوس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات