نعمت طباخی

نعمت طباخی

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۴ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بعثت
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بعثت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی برق الکتروتکنیک
مهارت ها
| ۲نفر
اسماعیل رومی شیشوان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
قادر به ساخت وطراحی مداراته قدرت به الکترونیکی