علیه منصوری زاده کرمی

علیه منصوری زاده کرمی

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات