حمید قائدی جو

حمید قائدی جو

کاردانی برق

۰ارتباط ۳مهارت
یزد | یزد
تکنسین برق
فولاد حدیدگستر یزد
کاردانی دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
تحصیلات
دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تکنسین برق
فولاد حدیدگستر یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تکنسین برق
فولاد شیرکوه یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
تکنسین برق
ذوب و فولاد اردکان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات