مهدی احمدی

مهدی احمدی

کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس ارشد
وزارت جهاد کشاورزی
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۷۴
لیسانس
دانشگاه شهید بهشتی
تجارب کاری
۱۳۷۴ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد
وزارت جهاد کشاورزی
نجام کارهای اداری وتبلیغاتی وتهیه قراردادهای بانکی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره های گوناگونی در زمینه کارآموزی رشته تحصیلی وهمینطور دوره های اتوماسیون اداری گذراندم که زمان زیادی ازآنها گذشته است
توضیحات
بنده بیشتر در زمینه های غیر تخصصی خودکارکردم ولی آمادگی بازگشت به تخضض خوذ را با یک کارآموزی ساده دارم ولی خوب تجربیات زیادی درزمینه اداری وامور قراردادها کسب کردهام