رضا صفا

رضا صفا

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۱۲ارتباط ۱مهارت
مرکزی | ساوه
معاون تولید
ماشین سازی و سازه های صفا
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
معاون تولید
ماشین سازی و سازه های صفا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات