حسین عمرانی

حسین عمرانی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۹ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
رئیس بازرگانی
شرکت صنعتی مددرویان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۷۲ - ۱۳۷۷
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
رئیس بازرگانی
شرکت صنعتی مددرویان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات