مسعود نوری

مسعود نوری

کارشناسی مدیریت دولتی

۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شوشتر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۷۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مدیریت دولتی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات