مرجان نوری

مرجان نوری

کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات

۳ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
مهارت ها
| ۱نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دوره کارورزی در اداره شیلات خوزستان