دانیال دانیال

دانیال دانیال

کارشناسی

۴ارتباط ۰مهارت
قزوین | قزوین
کاردانی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کاردانی علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی اتاق عمل علوم پزشکی
زبان ها
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات