فرزانه داودی

فرزانه داودی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۳ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات