محمد پلیمی نسب

محمد پلیمی نسب

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | رامهرمز
بندر امام خمینی
هدایت کشتی خلیج فارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
بندر امام خمینی
هدایت کشتی خلیج فارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات