فاطمه عاقلی منصور

فاطمه عاقلی منصور

کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی

۲ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی
پروژه‌ها
۱۳۹۴
آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی و جان استوارت میل
درجه کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تربیت مربی کودک
درجه کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
توضیحات