علی نیک اختر

علی نیک اختر

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۰ارتباط ۴مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۷۵ - ۱۳۷۸
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات