محمد طالبی

محمد طالبی

خدمات طراحی و چاپ

۵ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
صادق رحمانی
توضیحات