سامان مفاخری

سامان مفاخری

کارشناسی مهندسی پتروشیمی

۰ارتباط ۳مهارت
کردستان | سنندج
Academic Assistant
پتروشیمی باختر
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
Academic Assistant
پتروشیمی باختر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات