در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا تایپ کردن را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تایپ کردن را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تایپ کردن را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تایپ کردن را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تایپ کردن را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۳۸%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۶۲%
کاربران منتخب