دردی محمد عطایی

دردی محمد عطایی

دکترا ریاضی محض- هندسه

۱ارتباط ۰مهارت
گلستان | گنبد کاووس
دکترا دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۳ اکنون
دکترا ریاضی محض
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد ریاضی محض
دانشگاه گیلان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی ریاضی کاربردی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
زمینه های پژوهشی مورد علاقه:
1- هندسه سوپرمنیفلدها
2-نظریه تقارن و مسائل معکوس لاگرانژین روی سوپرمنیفلدها
3- توزیع های انتگرال پذیر
4- الصاق های خطی سازگار