مینا کبیری

مینا کبیری

حسابدار مالی ومالیاتی

۰ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار مالی ومالیاتی
شرکت نفت گستر آناهینا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی اقتصاد نظری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
حسابداری پیشرفته
دانشگاه اصفهان
۹۶/۲۸۰۰۰۰/۴۵۶۱
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار مالی ومالیاتی
شرکت نفت گستر آناهینا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار مالیاتی
شرکت مالیاتی شهد تراز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات