سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

مدیر منابع انسانی با تجربه

۵ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
بازنشسته
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۷۵ - ۱۳۹۶
بازنشسته
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات