محمد ارجمند

محمد ارجمند

کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | باخرز
مدیر عامل
تعاونی روستایی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
تعاونی روستایی
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات