در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب