اسماعیل داج

اسماعیل داج

کارشناسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
سرپرست
کوه ستون قشم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرپرست
کوه ستون قشم
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات