علیرضا غفاری

علیرضا غفاری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | کاشان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات