الیاس میرزائیان

الیاس میرزائیان

کارمند باشگاه شطرنج فرهنگ

۰ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
پشتیبانی فروش
دایان شاپ - فروشگاه اینترنتی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پشتیبانی فروش
دایان شاپ - فروشگاه اینترنتی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
پشتیبانی مشتریان
پردیسان الکترونیک مشهد -
پشتیبانی نرم افزار تاکسی و crm
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
استعدا دیابی
سایت متمم
تفکر سیستمی
سایت متمم
توضیحات