عقیل افشاری پور

عقیل افشاری پور

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
تکنسین تعمیر و نگهداری
شرکت تبدیل وتولید پرسیای شرق
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای یزد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
تکنسین تعمیر و نگهداری
شرکت تبدیل وتولید پرسیای شرق
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات
تعمیر ونگهداری ژنراتور برق
تاسیسات