رضا حسن پور

رضا حسن پور

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات