کوروش خلج

کوروش خلج

کارشناسی مدیریت

۹ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر منطقه
شرکت ایران ایپک
کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدارک و گواهی‌نامه ها
فروش مویرگی
شرکت بیک ایران
مدیریت نیروی انسانی
نهال گستر بازرگان
جغرافیای اقتصادی ایران
شرکت ایران ایپک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر منطقه
شرکت ایران ایپک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر منطقه
نهال گستر بازرگان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
استراترژی فروش
مدیر منطقه در شرکت ایران ایپک
توضیحات