دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

Imam Khomeini University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۳%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 23 درصد از قزوین، 17 درصد از البرز، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۳۶%
۳۶%
قزوین
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۰%
۹۰ %