امید زندگی

امید زندگی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۳مهارت
گلستان | علی آباد کتول
شاگرد
ازاد
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد علی آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد علی آباد
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار درجه یک و دو
رایانه کار درجه یک و دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهینامه ماشین و موتور سیکلت
گواهینامه ماشین و موتور سیکلت
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
شاگرد
ازاد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات