ذوالفقار ممبینی

ذوالفقار ممبینی

کارشناسی ارشد عمران سازه

۹ارتباط ۸مهارت
خوزستان | اهواز
انجام کارهای پیمانکاری
آریا گستر باغملک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
انجام کارهای پیمانکاری
آریا گستر باغملک
۱۳۹۱ اکنون
استاد
دانشگاه
۱۳۸۸ اکنون
رئیس
شرکت پیمانکاری
۱۳۸۸ اکنون
ارائه و تنظیم کارهای پیمانکاری
آزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات