محمد سمندری

محمد سمندری

کارشناسی MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
توضیحات