محمد سمندری

محمد سمندری

MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۴مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
طراح و لاجستیک
پوشاک برانگو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۹
mba
دانشکده صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
طراح و لاجستیک
پوشاک برانگو
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
مدیر فروش داخلی
شهرکتاب
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات