کاوه غلامی

کاوه غلامی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱۵ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناس
شهرچاپگرنوید خاورمیانه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بیجار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور بیجار
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد تغذیه بیوشیمی
دانشگاه پیام نور واحد بوکان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس
شهرچاپگرنوید خاورمیانه
۱۳۸۹ اکنون
تایپیست
زرین خوشه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
خاتمه به دلیل اتمام پروژه