مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

۷۱۱ارتباط ۱۰مهارت
یزد | یزد
کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت لنا یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
دانشگاه یزد
۱۳۷۵ - ۱۳۷۵
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت لنا یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
بازرس فنی مکانیک
مجتمع گندله سازی اردکان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
سرپرست نصب و نظارت بر اجرا
مجتمع فولاد دهشیر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
برنامه ریز تعمیرات پیشگیرانه
مجتمع فولاد آلیاژی یزد
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات