نسرین رسولی

نسرین رسولی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۱۶ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
ناظر فضای سبز
شرکت خاک بنای سهند
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
ناظر فضای سبز
شرکت خاک بنای سهند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات